Nieuws Overzicht

Nieuwsbrief 2, 27 maart 2020

 

NIEUWSBRIEF nr 2 (26-03-2020)

kerkdienst@gereformeerdekerkwoubrugge.nl: voor algemene vragen, info of opmerkingen over de kerkdienst aan de kerkenraad

predikant@gereformeerdekerkwoubrugge.nl: voor contact met ds C. Koops-Verdoes

scriba@gereformeerdekerkwoubrugge.nl: voor  contact met de scriba M. Roubos-van Dijk

www.kerkomroep.nl: rechtsreeks beluisteren van de dienst op zondagochtend

https://www.youtube.com/watch?v=NUCWa4tJq-M&t=22s: You Tube link kerkdienst
Bent of kent u iemand die geen Nieuwsbrief heeft ontvangen en dat wel graag wil, neem dan contact op met de scriba.

 

Verscherpte maatregelen

Afgelopen maandag heeft de regering de maatregelen rondom het coronavirus aangescherpt. Alle bijeenkomsten zijn tot 1 juni 2020 niet meer toegestaan. Voor de kerk betekent dat u tot 1 juni geen kerk(diensten)  kunt bezoeken. Hoewel er wat verwarring is ontstaan over kerkelijke bijeenkomsten, raadt de PKN het openstellen van de diensten vooralsnog sterk af. Wij houden ons aan dit advies. Zie voor verdere informatie het kopje ‘Voortzetting diensten’.

Ook de vergaderingen van onder andere de kerkenraad zijn geschrapt tot 1 juni.  Gelukkig kunnen we toch met elkaar overleggen in deze digitale tijd van whatsapp, videobellen en Zoom. Weet dat de kerkenraad regelmatig contact heeft over de huidige situatie in Woubrugge, in Nederland en in ‘kerkenland’.

 

Voortzetting diensten

Tijdens ons laatste (video)overleg hebben we besloten om de diensten voort te zetten zoals we die op 22 maart hebben gehouden, namelijk  een opname maken van de dienst met alleen de predikant, organist, geluidsman, koster/cameraman (Iwan de Kok), een ouderling en een diaken. De gastpredikanten zullen in de maand april in de diensten voorgaan volgens het rooster.  Elke gastpredikant zal gevraagd worden of hij/zij bezwaar heeft tegen de manier waarop we op dit moment onze diensten invulling geven. De diensten zullen wel beperkt in liturgie blijven. Zo hopen we voor en met elkaar kerk te kunnen blijven zijn in Woubrugge.

De dienst van 5 april is geen gezamenlijke dienst meer. U kunt de dienst van de Gereformeerde Kerk  beluisteren via Kerkomroep.nl of kerkradio of later bekijken op You Tube, net zoals de dienst op Goede Vrijdag (10 april) en Paasmorgen (12 april).  De vesperdiensten van 6, 7en 8 april komen te vervallen.

 

Link Youtube
Vorige week zijn er van de kerkdienst ook camera-opnames gemaakt. Inmiddels is gebleken dat deze beelden goed genoeg zijn om met u te kunnen delen. De dienst is dus nu ook via ons You Tube kanaal te volgen (en later te bekijken). Klik op onderstaande link om naar ons You Tube kanaal te gaan https://www.youtube.com/watch?v=NUCWa4tJq-M&t=22s
 

Klokken luiden

Elke woensdagavond van 19.00-19.15 uur  luiden in heel Nederland de kerkklokken als teken van hoop en troost. Ook de gereformeerde kerkklokken in Woubrugge zullen hun steentje hieraan bijdragen.

 

Boeken- en spulletjesmarkt

Wellicht ten overvloede maar toch nog even de vermelding dat ook de boeken- en spulletjesmarkt niet doorgaat dit jaar. Hierdoor worden er geen spullen meer bij u thuis opgehaald. Wilt u ze wel bewaren voor de volgende markt?

 

Kerkdienst 29-03-2020 - Gereformeerde Kerk Woubrugge

Voorganger ds Carolina Koops-Verdoes           Organist                    Frank Pijnnaken

Ouderling      Cees de Lange                                 Diaken                      Erik Reitsema

Geluid                        Jan Terhorst                                       Koster/camera       Iwan de Kok

 

Orde van dienst
Welkom en mededelingen –

Bemoediging en groet

Zingen: Lied 288:1

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: Johannes 11:1-4, 17-44

Zingen: Lied 130: 1, 3

Meditatie

Orgelmuziekstuk

Zingen: Lied 630: 1, 2

In memoriam: Geertje de Lange-ten Kortenaar

Gebeden, stil gebed, Onze Vader

Zingen: Johannes de Heer 7: 1, 2

 


 1. Welk een vriend is onze Jezus,
  die in onze plaats wil staan!
  Welk een voorrecht, dat ik door Hem,
  altijd vrij tot God mag gaan.
  Dikwijls derven wij veel vrede,
  dikwijls drukt ons zonde neer
  juist omdat wij 't al niet brengen
  in 't gebed tot onze Heer.

 

 1. Leidt de weg soms door verzoeking,
  dat ons hart in 't strijduur beeft,
  gaan wij dan met al ons strijden
  tot Hem die verlossing geeft.
  Kan een vriend ooit trouwer wezen
  dan Hij, die ons lijden draagt?
  Jezus biedt ons aan genezing;
  Hij alleen is 't, die ons schraagt.


Zegen, gezongen Amen, amen, amen

 

Voor de kinderen

Er is nu geen kindernevendienst. Voor wie thuis met kinderen aandacht wil besteden aan Bijbelverhalen, delen we hier de link van een gezinsboekje van Kind op Zondag. https://www.kindopzondag.nl/gezinsboekje/ Kind op Zondag biedt dit boekje digitaal aan in de veertigdagentijd. Het boekje sluit aan bij hun kindernevendienstproject voor de veertigdagentijd. Dat is een ander project, met andere lezingen, dan wij volgden in de kerk. Maar het biedt volop materiaal voor thuis: voor elke dag een nieuwe bladzijde met voorleesverhalen, activiteiten en tips.

Elke week begint met een ‘oppepper’, dat is een activiteit waar je energie van krijgt. Ook is er elke week een aflevering van een doorgaand verhaal over postbode Koos, die op zoek gaat naar een held. Het boekje geeft ook tips om te besparen en soberder te leven. Op de zondag wordt steeds verteld waar het Bijbelverhaal van hun project over zou gaan.

Ook Bijbel Basics, de kinder(neven)dienstmethode van het Nederlands Bijbelgenootschap, biedt materiaal aan voor thuis. Aanmelden kan gratis via de website https://www.debijbel.nl/bijbelbasics. Er wordt achtergrondinformatie bij de bijbeltekst aangeboden en opdrachten, spellen, een gebed, het bijbelverhaal, weetjes, gespreksvragen en liedsuggesties. Het materiaal voor komende zondag staat in deze link:

https://www.debijbel.nl/api/download.php?l=https://stat.debijbel.nl/2020/03/5e70e8dec8d76.bijbel-basics-zondag-5-het-huis-op-het-zand-voor-thuis-b.pdf.

 

Verjaardagen

Helaas kunnen we (om privacy redenen) geen namen vermelden van gemeenteleden die deze week hun verjaardag vieren, zoals elke week op de beamer. Wij wensen iedereen die deze week zijn of haar verjaardag viert en vooral hen die 75 jaar of ouder zijn (geworden) een fijne dag en Gods zegen over het nieuwe levensjaar.

 

Omzien naar elkaar.

We proberen in deze situatie zo goed mogelijk naar elkaar om te zien, door een kaartje te sturen, elkaar te bellen of concrete hulp te bieden. Daarvoor zijn ook oren en ogen nodig. Als u denkt dat  iemand uit onze gemeente of daarbuiten dringend hulp nodig heeft, neemt u dan contact op met uw wijkouderling, contactdame of met de diaconie. 

 

Een groet      Lied 547:

 


Laten wij God loven,

leven van het licht,

onze val te boven

in een evenwicht,

 

maar de aarde jaagt ons

naar de diepte toe

maar de hemel draagt ons,

liefde wordt niet moe…


 

 

kerkdiensten

de kerkdiensten kunnen live worden beluisterd op www.kerkomroep.nl en op een later tijdstip bekeken.

Zie tabblad Kerkdienst

Kerkdienst

Inmiddels kunt u de dienst ook bekijken. Klik op de link hieronder

Kerkdienst in beeld 29 maart 2020

 

Kerkdienst in beeld 22 maart 2020

 

U kunt hier de de kerkdienst van 29 maart 2020 beluisteren, zie de MP3 link hieronder.

!! Komende kerkdiensten en activiteiten afgelast !!

 

Op donderdag 12 maart zijn door de regering bijzondere maatregelen afgekondigd met betrekking tot het corona virus. Een van deze maatregelen betreft het dringende advies om bijeenkomsten van meer dan 100 personen niet meer te laten plaatsvinden. De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk is om die reden bij een geweest om over deze situatie een beslissing te nemen. Vanuit de classis Zuid Holland Noord is  inmiddels het dringende advies gegeven om ook kerkdiensten met minder dan 100 personen te ontraden. Na rijp beraad is de kerkenraad tot het besluit gekomen om alle (fysieke) kerkelijke activiteiten  in ieder geval tot en met 6 april 2020 af te gelasten. Ook de vesperdiensten op 6, 7 en 8 april 2020 zullen vervallen. De hervormde kerkenraad heeft eenzelfde besluit genomen.

Concreet houdt dit in dat in ieder geval de volgende activiteiten niet door gaan:

- alle kerkdiensten (inclusief de jeugdviering van 22 maart)

- alle vergaderingen (ook de ledenvergadering van 18 maart 2020)

- clubavonden

- koffie-ochtend

- Brugclub 29 maart 2020

- Vesperdiensten

- etc

We raden u aan de website http://www.gereformeerdekerkwoubrugge.nl/ en de Facebookpagina  https://www.facebook.com/gereformeerdekerkWoubrugge/ in de gaten te houden voor de actuele stand van zaken.  

De PKN zal een kerkdienst op zondagmorgen om 9.20 uur op NPO 2 (EO)  uitzenden: Ds. René de Reuver zal dan een korte overdenking houden.

Omdat we niet iedereen kunnen bereiken via de e-mail, verzoeken we u om dit door te geven (mondeling, telefonisch, e-mail) aan personen waarvan u denkt dat dit bericht hen niet (op tijd) bereikt. Indien u het bericht doormailt, neem dan de adressen op in BCC. Voor contactpersonen van diverse commissie, zoals oppas, kindernevendienst, bloemendames, schoonmaakploeg, etc, etc, verzoek ik om te controleren of al uw commissieleden op de hoogte zijn van dit bericht.

Tenslotte vragen we u oog en aandacht te hebben voor mensen die door deze maatregelen in de knel komen en/of eenzaamheid ervaren.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de scriba of de predikant via het emailadres van de scriba of predikant (zie contactpagina)

 

Met vriendelijke groet,

Marjan Roubos

Scriba Gereformeerde kerk Woubrugge

Brochure Dorpsleerhuis 2019-2020

Bijgaan de borchure van het Dorpsleerhuis 2019-2020.

Hierin kunt en een uitgebreide toelichting vinden van de activiteiten die in de agenda (elders op deze pagina) verneld worden.

Wij hopen u op een of meerdere activiteiten te kunnen begroeten.